1.
Nguyễn Văn Phúc, Âu Hiền Sĩ, Huỳnh Văn Nguyên, Lê Thanh Thúy, Trần Cảnh Thiện, Dương Thị Cẩm Giang. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2021. ctump. 2022;(48):33- 40. doi:10.58490/ctump.2022i48.98