1.
Lữ TP, Trần HTC, Nguyễn UK, Tạ TT, Kim TTT, Trần VH, Trương NT. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E/Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS . ctump. 2023;(69):164-171. doi:10.58490/ctump.2023i69.976