1.
Phạm TT, Đào HTK, Nguyễn VL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG SẸO LỒI, SẸO PHÌ ĐẠI TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ SẸO BẰNG TIÊM TRIAMCINOLONE . ctump. 2023;(41):95-100. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/761