1.
Phạm NQ, Nguyễn PT. NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(61):121-127. doi:10.58490/ctump.2023i61.733