1.
Huỳnh TP, Trương TĐ, Quách TP, Đào NTV, Nguyễn HM, Nguyễn TTT. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG. ctump. 2023;(61):378-386. doi:10.58490/ctump.2023i61.729