1.
Trần QK, Bùi QN, Ông HT, Nguyễn TNH, Nguyễn Đức T, Phạm MQ, Nguyễn BTH, La GTV, Nguyễn HTH, Nguyễn MC. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG . ctump. 2023;(62):98-106. doi:10.58490/ctump.2023i62.719