1.
Đào LC, Đinh KMA, Nguyễn TCD, và c.s. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. ctump. 2023;(62):113-121. doi:10.58490/ctump.2023i62.717