1.
Nguyễn MT, Cao VT, Nguyễn DK, Trương QB, Đỗ VH, Trần TL, Nguyễn QT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG . ctump. 2023;(58):232-237. doi:10.58490/ctump.2023i58.716