1.
Nguyễn QH, Lê NBH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN. ctump. 2023;(58):225-231. doi:10.58490/ctump.2023i58.715