1.
Nguyễn TN, Hồ AC. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM. ctump. 2023;(58):217-224. doi:10.58490/ctump.2023i58.714