1.
Huỳnh TBL, Lê TT, Huỳnh TN Ánh, Hồ TTT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT . ctump. 2023;(58):174-180. doi:10.58490/ctump.2023i58.708