1.
Lưu TT, Trần THO, Đỗ THT. TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. ctump. 2023;(58):145-151. doi:10.58490/ctump.2023i58.704