1.
Nguyễn TXT, Đặng TPT, Lê HL, Nguyễn TQ, Đặng THT, Lê NTH. KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 . ctump. 2023;(58):131-137. doi:10.58490/ctump.2023i58.702