1.
Huỳnh MĐ, Nguyễn TNB, Nguyễn TTL, Trịnh TQ. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG. ctump. 2023;(58):122-130. doi:10.58490/ctump.2023i58.701