1.
Ngô TN, Nguyễn TT, Lê TBT, Nguyễn TT, Hoàng THS. KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG . ctump. 2023;(58):114-121. doi:10.58490/ctump.2023i58.700