1.
Trần TTN, Lê HL, Nguyễn TQ, Nguyễn TTT, Trần QH. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19. ctump. 2023;(58):103-113. doi:10.58490/ctump.2023i58.699