1.
Nguyễn PH, Đặng TVK, Võ TMH. PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 . ctump. 2023;(58):95-102. doi:10.58490/ctump.2023i58.698