1.
Nguyễn Đình PT, Mai TH, Lư TTH. TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG . ctump. 2023;(58):41-47. doi:10.58490/ctump.2023i58.692