1.
Hà PH, Phan TTT, Nguyễn TNT, Nguyễn THV, Hồ KC. HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI . ctump. 2023;(58):6-13. doi:10.58490/ctump.2023i58.686