1.
Đặng VT, Đặng VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. ctump. 2023;(58):1-5. doi:10.58490/ctump.2023i58.666