1.
Võ MT. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DỊCH CHIẾT LÁ VỐI (SYZYGIUM NERVOSUM). ctump. 2023;(62):1-9. doi:10.58490/ctump.2023i62.665