1.
Huỳnh NHP, Đỗ VH, Trương P, Võ TCV. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG. ctump. 2023;(61):369-377. doi:10.58490/ctump.2023i61.631