1.
Nguyễn PV, Hoàng TNV, Nguyễn Đoàn TQ, Trần VL, Nguyễn TTH, Nguyễn PT. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 . ctump. 2023;(62):65-75. doi:10.58490/ctump.2023i62.621