1.
Võ TK. TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO. ctump. 2023;(57):160-176. doi:10.58490/ctump.2023i57.610