1.
Lữ TP, Nguyễn DGB, Vương VH, Trương LMT, Trương NT, Trần VH, Nguyễn Đức T. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS . ctump. 2023;(57):147-153. doi:10.58490/ctump.2023i57.608