1.
Nguyễn HT, Phù TN, Dương QT, và c.s. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. ctump. 2023;(57):80-87. doi:10.58490/ctump.2023i57.598