1.
Dương NXL, Lý HHH. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE) . ctump. 2023;(57):65-73. doi:10.58490/ctump.2023i57.596