1.
Dương NXL, Lý HHH. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE). ctump. 2023;(57):65-73. doi:10.58490/ctump.2023i57.596