1.
Phạm TBK, Nguyễn VT, Tô TLA, Dương TTT, Nguyễn VP. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2023;(61):266-272. doi:10.58490/ctump.2023i61.592