1.
Nguyễn NTD, Phan HN, Giang NN, Lê THM, Võ TT. ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H. ctump. 2023;(61):314-320. doi:10.58490/ctump.2023i61.587