1.
Dương ML, Khấu TNG. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022. ctump. 2023;(57):15-21. doi:10.58490/ctump.2023i57.579