1.
Trần TTT, Dương NXL, Nguyễn ĐLĐ, Nguyễn TTH. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM. ctump. 2023;(57):1-7. doi:10.58490/ctump.2023i57.577