1.
Lý NT, Cao HTN, Sơn S, và c.s. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. ctump. 2023;(61):226-232. doi:10.58490/ctump.2023i61.569