1.
Huỳnh TMD, Đinh KMA, Nguyễn TYN, Đặng TKT. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU. ctump. 2023;(61):63-70. doi:10.58490/ctump.2023i61.559