1.
Đinh TTV, Trần MTT, Võ HH, Phạm THY, Lê TL, Nguyễn ĐN. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG. ctump. 2023;(69):1-7. doi:10.58490/ctump.2023i69.545