1.
Huỳnh LTT, Phạm TP, Trần DH, Ngô HT. GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI. ctump. 2023;(61):330-335. doi:10.58490/ctump.2023i61.536