1.
Lê TMN, Nguyễn PH, Nguyễn HN. XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH. ctump. 2023;(61):113-120. doi:10.58490/ctump.2023i61.529