1.
Trần PN, Nguyễn HB, Nguyễn VAT, Trương XL. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH . ctump. 2023;(56):101-107. doi:10.58490/ctump.2023i56.524