1.
Dương ML, Bùi QN, Dương TKR, Hà BT, Trần KL. NHIỄM HUMAN PAPILLOMAVIRUS: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP . ctump. 2023;(56):182-195. doi:10.58490/ctump.2023i56.523