1.
Tiền THĐ, Lê TT, Nguyễn VTG, Nguyễn HTN. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. ctump. 2023;(56):107-114. doi:10.58490/ctump.2023i56.509