1.
Trần TTT, Lê ĐMT, Trương PL, và c.s. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ. ctump. 2023;(56):29-37. doi:10.58490/ctump.2023i56.496