1.
Nguyễn TLT, Lê CN, Nguyễn TVA, Hoàng TTD, Nguyễn MT. BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU. ctump. 2023;(56):16-22. doi:10.58490/ctump.2023i56.494