1.
Trần TTQ, Nguyễn HH, Phan TGT, Phạm Đông P, Đỗ THT. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ GAN NGƯỜI HepG2 IN VITRO CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN TỪ RỄ, THÂN XÁO TAM PHÂN [Paramignya trimera (Oliv.) Burkill]. ctump. 2023;(56):1-7. doi:10.58490/ctump.2023i56.492