1.
Huỳnh TNM, Nguyễn TXH, Nguyễn HTM, Lê QM, Võ MT, Huỳnh VL, Nguyễn TL, Nguyễn VT. ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump. 2023;(62):230-237. doi:10.58490/ctump.2023i62.432