1.
Trần KS, Ngô HT, Nguyễn HP, Huỳnh VM. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump. 2023;(57):109-115. doi:10.58490/ctump.2023i57.418