1.
Nguyễn TSS, Nguyễn TKT, Nguyễn TP, và c.s. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump. 2023;(61):233-239. doi:10.58490/ctump.2023i61.415