1.
Nguyễn TTN, Nguyễn TNV, Lý QT, Phạm TM, Lê TTY. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT NHÓM PHENOLIC VÀ SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA INVITRO CỦA CÂY QUẢ NỔ (RUELLIA TUBEROSA L.). ctump. 2022;(55):220-227. doi:10.58490/ctump.2022i55.411