1.
Ngô HT, Nguyễn TT, Trần Đặng Đăng K, Nguyễn NTP, Trần TBP, Nguyễn TD. NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN NHỊP CHẬM CÓ CHỈ ĐỊNH ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN . ctump. 2022;(55):153-159. doi:10.58490/ctump.2022i55.397