1.
Dương ML, Bùi QN, Trần ND, Phạm TT, Trương QT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 . ctump. 2022;(55):102-108. doi:10.58490/ctump.2022i55.387