1.
Mai TNLT, Trương VT, Hoàng AH. KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591. ctump. 2022;(55):66-73. doi:10.58490/ctump.2022i55.382