1.
Trần NHC, Trần Đỗ H. TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump. 2023;(54):192-202. doi:10.58490/ctump.2022i54.378